Kinh nghiệm quốc tế về công cụ bộ đệm vốn phản chu kì và bài học cho Việt Nam

03/11/2023 395 lượt xem
Cỡ chữ

Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2008 kéo theo sự đổ vỡ của hệ thống tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại – trung gian tài chính quan trọng, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho nền kinh tế. Kể từ đó, các nhà quản lí trở nên quan tâm hơn đến việc xây dựng các công cụ giúp hệ thống tài chính có khả năng chịu đựng tốt hơn trước các cú sốc, giảm thiểu rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại tại quốc gia mình. Bài viết phân tích kinh nghiệm của nhóm các quốc gia theo Cơ chế Giám sát duy nhất (Single Supervisory Mechanism – SSM) dựa trên các quy định về tỉ lệ Công cụ bộ đệm vốn phản chu kì (CCyB) áp dụng cho hệ thống của các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đưa ra các bài học kinh nghiệm về xây dựng và triển khai CCyB đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Từ khóa: Bộ đệm vốn phản chu kì, ngân hàng thương mại, kinh nghiệm quốc tế, Basel III.
 
INTERNATIONAL EXPERIENCE ON COUNTER-CYCLICAL CAPITAL PROVISIONING TOOLS
AND LESSONS FOR VIETNAM
 
Abstract: The 2007 – 2008 global financial crisis led to the collapse of the financial system, especially commercial banks – important financial intermediaries, causing many negative consequences for the economy. Since then, regulators have become more interested in building tools to help the financial system be more resilient to shocks, minimizing the systemic risk of commercial banks in their country. The article analyzes the experience of a group of countries under the Single Supervisory Mechanism (SSM) based on the regulations on the ratio of counter-cyclical capital buffers (CCyB) applied to the commercial banks system. On that basis, the article provides lessons learned about building and implementing CCyB for commercial banks in Vietnam.
 
Keywords: Counter-cyclical capital buffers, commercial banks, international experience, Basel III.
 
1. Giới thiệu
 
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã chỉ ra rằng, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của từng ngân hàng riêng lẻ là chưa đủ trong bối cảnh hoạt động của các ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp với rất nhiều các công cụ tài chính mới, mang lại tính liên kết chặt chẽ và đi kèm với rủi ro đổ vỡ hàng loạt. Việc thiếu những công cụ hữu hiệu để cảnh báo sớm, phát hiện các tổ chức tài chính có rủi ro lớn và tầm quan trọng hệ thống đã khiến các nhà quản lí trở nên chủ quan, đánh giá thấp những rủi ro tiềm tàng trong hệ thống tài chính (Engle, 2015). Do đó, việc phát triển các công cụ an toàn vĩ mô để đảm bảo sự ổn định hệ thống của các ngân hàng thương mại là hết sức cần thiết. 
 
Điều này càng quan trọng hơn với các quốc gia có nền kinh tế phát triển phần lớn dựa trên nguồn vốn tín dụng ngân hàng như Việt Nam, khi cấu trúc thị trường tài chính dựa trên vốn ngân hàng có xác suất xảy ra rủi ro hệ thống cao hơn so với cấu trúc thị trường tài chính dựa trên thị trường vốn, bởi khi khủng hoảng xảy ra thì mức độ ảnh hưởng của các quốc gia này cũng nghiêm trọng hơn (Bats và Houben, 2020). Vì thế, nghiên cứu về việc thực thi một số công cụ chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống ngân hàng thương mại là vấn đề có tính thực tiễn cao.
 
2. Tổng quan về công cụ CCyB
 
2.1. Khái niệm, mục đích sử dụng CCyB 
 
Yêu cầu về vốn của ngân hàng được tạo ra từ nhiều thành phần, trong đó có CCyB. Ở dạng đơn giản nhất, các yêu cầu về vốn xác định số tiền tài trợ của ngân hàng đến từ nguồn vốn chủ sở hữu (ví dụ như bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc thu nhập giữ lại) so với nợ phải trả (nợ các bên khác, chẳng hạn như tiền gửi). Do đó, vốn là thước đo tấm đệm tài chính sẵn có cho ngân hàng để hấp thụ các khoản lỗ trên chính tài sản của mình.
 
CCyB thuộc nhóm bộ đệm vốn trong danh sách các công cụ an toàn vĩ mô liên quan đến vốn. CCyB là một phần của cải cách Basel III do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) đưa ra nhằm giải quyết các lỗ hổng pháp lí do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008 bộc lộ. Khuôn khổ Basel III là bản cập nhật các tiêu chuẩn toàn cầu về quy định an toàn của các ngân hàng và nhằm cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng toàn cầu. Khi được cơ quan quản lí kích hoạt, công cụ CCyB yêu cầu các ngân hàng phải nắm giữ một khoản đệm bổ sung cho vốn chủ sở hữu chung Cấp 1 (CET1). 
 
Mục đích chính của CCyB là sử dụng một vùng đệm vốn để đạt mục tiêu của chính sách an toàn vĩ mô và rộng hơn là bảo vệ khu vực ngân hàng khỏi các giai đoạn tăng trưởng tín dụng tổng thể vượt mức, thường gắn liền với việc tích tụ rủi ro trên toàn hệ thống. Cơ quan quản lí hệ thống tài chính có thể tăng hoặc giảm CCyB tùy thuộc vào đánh giá của họ về mức độ rủi ro hệ thống, hay nói cách khác, CCyB là thành phần duy nhất trong yêu cầu về vốn mà các cơ quan quản lí có thể thay đổi tùy theo chu kì tài chính. Các cơ quan quản lí sử dụng một số chỉ số, bao gồm tăng trưởng tín dụng và giá tài sản, để hỗ trợ đánh giá này. Khi cơ quan quản lí cho rằng có sự gia tăng quá mức các chỉ số trên tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống tài chính, họ có thể tăng CCyB. Sau khi rủi ro giảm đi, cơ quan chức trách sẽ điều chỉnh giảm CCyB để hỗ trợ tín dụng cho nền kinh tế. Bằng cách yêu cầu các ngân hàng tăng tỉ lệ cấp vốn khi rủi ro gia tăng và cho phép họ sử dụng nguồn vốn tương đối ít hơn khi rủi ro giảm bớt hoặc xảy ra, CCyB kiềm chế khả năng lan tỏa những cú sốc bất lợi tới nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng.
 
CCyB là một trong những biện pháp được thiết kế để cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống tài chính sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008 xảy ra. Hiện nay hầu hết các quốc gia thành viên BCBS đã triển khai CCyB trong khuôn khổ Basel III.
 
2.2. Nguyên tắc thực thi CCyB
 
Tại nhiều nền kinh tế, khủng hoảng tài chính đã xảy ra sau khi nền kinh tế đạt đỉnh trong chu kì tài chính. Bảo vệ khu vực ngân hàng tại thời điểm này để đảm bảo rằng các ngân hàng riêng lẻ vẫn có khả năng thanh khoản trong giai đoạn căng thẳng, do đó yêu cầu về vốn tối thiểu và bộ đệm bảo toàn vốn được thiết kế cùng nhau để thực hiện mục tiêu này. Khi cả hệ thống tài chính trải qua căng thẳng sau một thời kì tăng trưởng tín dụng quá mức, áp dụng CCyB để đảm bảo rằng toàn bộ khu vực ngân hàng có đủ nguồn vốn để duy trì tín dụng trong nền kinh tế đảm bảo khả năng thanh khoản. CCyB nhằm mục đích làm cho chu kì tài chính hoạt động trơn tru và được đồng bộ hóa với chu kì kinh tế. (Bảng 1)
 
Bảng 1: Chu kì kinh tế và chu kì tài chính (bao gồm 2 thành tố tác động qua lại điển hình)

Nguồn: Nijathaworn (2009)

Việc xác định chính xác trạng thái của những chu kì này là cơ sở để phối hợp các chính sách kinh tế nhằm mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế sát mức tiềm năng và bền vững. Chu kì tài chính là cơ sở quan trọng trong việc hướng dẫn kích hoạt (để giảm bớt tác động thuận chu kì của các yếu tố kinh tế, tài chính) hoặc nới lỏng tỉ lệ của các công cụ chính sách an toàn vĩ mô. Khuôn khổ an toàn vĩ mô toàn diện cần bao quát không chỉ ngành tài chính – ngân hàng, mà cả một số ngành và khu vực khác, đặc biệt là thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán thường đóng vai trò như một bộ khuếch đại chính khi chu kì tài chính bùng nổ và sụt giảm.
 
Nếu cơ quan quản lí quyết định tăng CCyB, họ sẽ thông báo cho các ngân hàng trước 12 tháng để chuẩn bị cho việc tuân thủ. Ngược lại, việc giảm CCyB sẽ được áp dụng ngay lập tức. Yêu cầu về vốn cao hơn khi tỉ lệ CCyB ở trên mức “0” chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư vào khu vực tư nhân trong nước của ngân hàng. Tuy nhiên, các khu vực pháp lí thành viên BCBS đã thống nhất rằng, CCyB nên ở mức 2,5% tài sản có rủi ro trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại. Điều này có nghĩa là nếu một quốc gia thành viên của BCBS kích hoạt CCyB ở mức lớn hơn “0”, các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó cũng sẽ được cơ quan quản lí trong nước yêu cầu giữ CCyB như vậy đối với các khoản đầu tư của họ trên lãnh thổ. (Bảng 2)

Bảng 2: Tiêu chuẩn bảo toàn vốn tối thiểu của từng ngân hàng, 
khi ngân hàng phải tuân theo yêu cầu về bộ đệm vốn phản chu kì 2,5%

                                                                                                                 Đơn vị: %
Nguồn: PWC (2011)
 

CCyB hỗ trợ hệ thống tài chính hoạt động ổn định theo nhiều phương thức. Việc triển khai CCyB được đánh giá sẽ đặc biệt hiệu quả trong thời kì kinh tế suy thoái vì khi được phát hành, công cụ này sẽ làm giảm khả năng các yêu cầu về vốn trở thành rào cản đối với các hoạt động hỗ trợ nền kinh tế của các ngân hàng. Việc thực thi CCyB làm tăng hiệu quả bộ đệm vốn của ngân hàng thương mại, cung cấp cho các ngân hàng này khả năng hấp thụ thua lỗ lớn hơn (nếu xảy ra) mà không vi phạm các yêu cầu về vốn tối thiểu và do đó hỗ trợ các ngân hàng này tiếp tục tăng tín dụng mà không cần huy động thêm vốn. Điều này cho phép các ngân hàng hoạt động như một “bộ đệm giảm xóc” cho hệ thống tài chính và nền kinh tế nói chung trong thời kì suy thoái (BCBS, 2010). 
 
Theo Basel III, việc tăng CCyB không nhằm mục đích làm chậm quá trình tích lũy tín dụng. Kết quả là, các cơ quan quản lí chỉ kích hoạt (tức là tăng) CCyB khi tăng trưởng tín dụng quá mức tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống ngân hàng (BCBS, 2010). Từ các nghiên cứu thực nghiệm về vốn ngân hàng cho thấy, việc tăng yêu cầu về vốn (ví dụ, thông qua việc tăng CCyB) có thể không hiệu quả trong việc hạn chế xu hướng đi lên của chu kì tài chính. Nguyên nhân là, thứ nhất, trong giai đoạn cuối của chu kì tài chính, việc cho vay thường mang lại lợi nhuận cao và do đó các ngân hàng tạo ra vốn nội bộ để đáp ứng mọi yêu cầu pháp lí ngày càng tăng và để phù hợp với bảng cân đối kế toán mở rộng; thứ hai, trong ngắn hạn, các ngân hàng có thể được khuyến khích giảm các bộ đệm vốn tự nguyện thay vì giảm đáng kể việc cho vay để tăng hiệu quả trong việc làm chậm quá trình tích tụ tín dụng; thứ ba, thời hạn thông báo việc áp dụng CCyB mà cơ quan quản lí đưa ra cho các ngân hàng sẽ làm chậm tốc độ tăng vốn cần thiết, làm giảm bớt những hạn chế đối với tăng trưởng tín dụng ở một mức độ nào đó.
 
CCyB có nhiều tiềm năng cải thiện khả năng sử dụng. Sau một cú sốc bất lợi, các cơ quan quản lí có thể muốn các ngân hàng sử dụng vốn để bù lỗ và tiếp tục cho vay. Điều này có nghĩa là khuyến khích các ngân hàng hoạt động với tỉ lệ vốn thấp hơn bằng cách đưa vào bộ đệm tự nguyện, nếu cần thiết có thể đưa vào bộ đệm bảo toàn vốn của họ. BCBS đã khuyến khích các cơ quan quản lí và ngân hàng sử dụng bộ đệm của họ trong đại dịch Covid-19, đồng thời duy trì một số khả năng chống đỡ trong thời gian bất ổn kéo dài hơn. Tuy nhiên, hiện nay, tồn tại nguy cơ rằng các ngân hàng quốc tế có thể miễn cưỡng cho phép tỉ lệ vốn chủ sở hữu của họ giảm và ranh giới giữa các vùng đệm vốn không rõ ràng vì một số lí do: (i) Luôn có yếu tố không chắc chắn trong thời kì suy thoái, khiến các ngân hàng thận trọng hơn trong việc hạ thấp tỉ lệ vốn; (ii) Ngân hàng có thể thận trọng khi trở thành ngân hàng đầu tiên hạ tỉ lệ vốn của mình trong thời kì suy thoái. Họ lo lắng rằng điều này sẽ gửi tín hiệu tiêu cực đến các nhà đầu tư và cơ quan xếp hạng về lợi nhuận trong tương lai, thậm chí cả khả năng thanh toán của ngân hàng này so với các ngân hàng khác; (ii) Ngân hàng có thể tốn kém hơn về chi phí trong việc huy động vốn trong tương lai, đặc biệt vì theo khuôn khổ Basel III, việc đưa vào vùng đệm pháp lí sẽ gây ra những hạn chế về phân phối lợi nhuận. Ngược lại với các bộ đệm vốn khác (như bộ đệm vốn đối với các tổ chức có tầm quan trọng hệ thống, bộ đệm vốn tự nguyện…), khi cơ quan quản lí cắt giảm CCyB, các ngân hàng thương mại sẽ có bộ đệm tự nguyện lớn hơn trước. Bằng cách cắt giảm CCyB, cơ quan quản lí có thể cho phép các ngân hàng duy trì vùng đệm tự nguyện trước khủng hoảng mà thị trường mong đợi mà không bị tổn thất đe dọa đến các khoản cho vay mới hoặc các yêu cầu pháp lí khác. Vì việc cắt giảm áp dụng đồng thời cho tất cả các ngân hàng, nên việc hạ tỉ lệ CCyB cũng có thể là một cách thức để cơ quan quản lí giảm bớt sự phân biệt liên quan đến các ngân hàng riêng lẻ hoạt động với tỉ lệ vốn giảm trong thời kì suy thoái (BCBS, 2017). 
 
2.3. Tình hình triển khai CCyB
 
CCyB đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Tất cả 28 khu vực pháp lí thành viên BCBS, bao gồm cả Úc, đã triển khai khuôn khổ CCyB. Một số quốc gia không thuộc BCBS cũng đã triển khai khuôn khổ này. Tuy nhiên, trước đại dịch Covid-19, việc sử dụng CCyB trên mức “0” còn hạn chế. Ba phần tư khu vực pháp lí thuộc BCBS và khoảng hai phần ba khu vực pháp lí không thuộc BCBS chưa bao giờ tăng CCyB của họ lên trên mức “0”. Ngay cả ở những quốc gia có ngưỡng CCyB ở mức lớn hơn” 0”, tỉ lệ CCyB vẫn duy trì ở mức thấp, thường thấp hơn đáng kể ngưỡng 2,5% mà BCBS khuyến nghị.
 
Sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có những tác động tiêu cực, CCyB đã bị điều chỉnh giảm ở một số quốc gia. Trước  dịch Covid-19, Vương quốc Anh và Hồng Kông là số ít các khu vực pháp lí từng giảm CCyB của họ. Ngân hàng Trung ương Anh đã hạ CCyB vào năm 2016 xuống “0” do mức độ không chắc chắn sau kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã giảm CCyB vào cuối năm 2019 (từ 2,5% xuống 2%) để ứng phó với môi trường kinh tế đang xấu đi. 
 
Trong môi trường hiện tại, chính sách an toàn vĩ mô dựa trên vốn cần tập trung vào việc duy trì khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng. Mặc dù chu kì tài chính đã chuyển biến nhưng tình trạng dễ bị tổn thương tích lũy vẫn ở mức cao ở một số quốc gia theo cơ chế SSM. Đồng thời, khả năng xảy ra rủi ro bất ổn trong ngành ngân hàng ở Hoa Kỳ đã bắt đầu với việc Ngân hàng Silicon Valley (SVB) bị sụp đổ vào tháng 3/2023 và sau đó là sự sụp đổ của một số các ngân hàng khác đã khiến cơ quan quản lí cần tập trung giải quyết những lỗ hổng tiềm ẩn liên quan đến rủi ro thanh khoản và lãi suất. Trong khi các ngân hàng khu vực đồng Euro đã được chứng minh là có khả năng phục hồi và sinh lời khi đối mặt với các sự kiện căng thẳng gần đây, thì khả năng xảy ra các cú sốc tài chính vĩ mô hoặc địa chính trị bất lợi hơn có thể xảy ra yêu cầu các cơ quan quản lí đảm bảo an toàn vĩ mô cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến và điều chỉnh linh hoạt chính sách khi cần thiết. Trong tình hình hiện nay, do rủi ro bất ổn tài chính chưa thành hiện thực nên trọng tâm cơ quan quản lí cần tập trung vào việc duy trì khả năng phục hồi của ngành Ngân hàng.
 
Các biện pháp vốn được thực hiện kể từ sau đại dịch có vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng phục hồi của ngành Ngân hàng và các khoản đệm không nên được sử dụng trong giai đoạn này. Nhiều chính quyền quốc gia trong khu vực đồng Euro đã tăng cường vùng đệm vốn an toàn vĩ mô kể từ đại dịch Covid-19 bùng phát và có những tác động tiêu cực, đặc biệt là thông qua CCyB, mặc dù phải đối mặt với những thách thức do môi trường kinh tế và địa chính trị có tính bất ổn cao mang lại. Những khoản tăng đệm này đã nâng cao hơn nữa khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng khu vực đồng Euro. Các yếu tố chính hướng dẫn các quyết định về việc có nên giải phóng các khoản dự trữ vốn này hay không liên quan đến: (i) Khả năng nguồn cung tín dụng ngân hàng bị thắt chặt do hạn chế về vốn; (ii) Khả năng xảy ra tổn thất ngân hàng trên diện rộng ngày càng tăng. Mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy nguồn cung tín dụng bị thắt chặt do nhận thức rủi ro cao hơn, mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn, yêu cầu về vốn không được coi là yếu tố hạn chế cung cấp khoản vay, vì các ngân hàng vẫn có dư vốn dồi dào ở mức tổng hợp và vẫn có lợi nhuận khả quan. Ngược lại, việc duy trì vùng đệm vốn đủ mạnh có thể giúp giảm khả năng xảy ra rủi ro bất ổn tài chính về mặt thanh khoản bằng cách nâng cao niềm tin của chủ nợ, điều này được coi là một trong những nguyên nhân chính gây lo ngại về khủng hoảng tín dụng tiềm ẩn trong tương lai. Ngoài ra, việc duy trì các vùng đệm này giúp duy trì khả năng giải phóng vốn của chính quyền để ứng phó với những cú sốc tiềm ẩn trong tương lai. Những cú sốc như vậy có thể gây ra tổn thất trên diện rộng hơn, khiến các yêu cầu về vốn trở nên ràng buộc hơn, từ đó gây tác động tiêu cực đến nguồn cung tín dụng mà có thể được giảm thiểu thông qua việc giải phóng vùng đệm. Các cơ quan chức năng đã tích cực tăng lãi suất CCyB tại thời điểm quý IV/2019 trong khi các ngân hàng ở các quốc gia theo Cơ chế SSM vẫn dư thừa vốn.
 
3. Kinh nghiệm quốc tế khi triển khai CCyB
 
3.1. Cơ quan quản lí ban hành khuôn khổ CCyB

Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, việc triển khai áp dụng công cụ CCyB còn hạn chế. Ba phần tư các thành viên BCBS chưa bao giờ nâng CCyB lên trên mức “0” (BCBS, 2016). Ngay cả những quốc gia đã kích hoạt CCyB ở mức dương, khuôn khổ CCyB vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 2,5% mà Basel đã đề ra. Giai đoạn dịch Covid-19 là cơ hội thực sự đầu tiên để các quốc gia điều chỉnh CCyB đáp ứng mục tiêu chính sách an toàn vĩ mô. Do đó, việc xác định rõ cơ quan quản lí và thực thi CCyB là rất quan trọng. Hầu hết các quốc gia giao cho cơ quan giám sát hệ thống ngân hàng trách nhiệm chính trong việc quyết định CCyB. Trong đó, phần lớn các quốc gia đều giao thẩm quyền quyết định CCyB cho một ngân hàng trung ương trong đó có cơ quan giám sát ngân hàng. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát ngân hàng của quốc gia được chỉ định cũng cần phải tham khảo ý kiến của các tổ chức có liên quan khác để đưa ra các quyết định về khuôn khổ CCyB một cách phù hợp. (Bảng 3)

Bảng 3: Cơ quan được chỉ định chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi CCyB

Nguồn: BIS (2016)
 

Các quyết định về CCyB thường được ban hành kèm theo một kế hoạch truyền thông trước đó, do đó nhiều học giả khẳng định truyền thông minh bạch là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả thực thi của chính sách an toàn vĩ mô. Các cơ quan chức năng công bố hàng quý trên trang website chính thức các chỉ tiêu vĩ mô, bao gồm: Chênh lệch tín dụng trên GDP được chuẩn hóa và tỉ lệ tín dụng trên GDP tương ứng, chênh lệch tín dụng trên GDP bổ sung, tỉ lệ tín dụng trên GDP tương ứng, ngưỡng đệm vốn bổ sung và các chỉ tiêu khác. Các quyết định liên quan đến tỉ lệ CCyB chủ yếu dựa trên sự tính toán các chỉ tiêu vĩ mô này. Tuy nhiên, những thay đổi trong các chỉ tiêu này không phản ánh đầy đủ những thay đổi trong rủi ro hệ thống. Phương pháp tiếp cận linh hoạt này được hầu hết các quốc gia sử dụng CCyB vận dụng. Dưới đây là một số chỉ số thường được sử dụng để tính toán khuôn khổ CCyB. (Bảng 4)

 
Bảng 4: Các chỉ số thường được sử dụng để tính toán CCyB

Nguồn: BIS (2016)


3.2. Hiệu quả thực thi CCyB
 
Khi quyết định áp dụng CCyB, cơ quan quản lí vẫn tiếp tục hiệu chỉnh để đảm bảo hiệu lực thực thi của công cụ này. BCBS khuyến nghị các quốc gia sử dụng chênh lệch tín dụng (đối với khu vực tư nhân)/GDP để định hướng khi ban hành ngưỡng CCyB. Độ chênh lệch tín dụng trên GDP là chênh lệch giữa tỉ lệ tín dụng trên GDP hiện tại và xu hướng dài hạn của chỉ tiêu. Nếu độ lệch dương chứng tỏ đang xảy ra hiện tượng tăng trưởng quá mức. BCBS (2011) khuyến nghị rằng chênh lệch tín dụng trên GDP trong khoảng từ 2 – 10 điểm phần trăm sẽ tương ứng với mức đệm CCyB từ 0 – 2,5% tổng tài sản có rủi ro của ngân hàng thương mại. Để đánh giá hiệu quả khi thực thi CCyB, theo BCBS (2016) tác động của CCyB là tương đối rõ nét, đặc biệt khi chu kì ngừng hoạt động và khi bộ đệm được giải phóng. Trong trường hợp này, các ngân hàng thương mại cần được cấp thêm vốn khả dụng để phân phối cho nhiều khoản vay hơn, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế.
 
Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả thực thi của công cụ CCyB. Nghiên cứu được thực hiện bởi Ngân hàng Bồ Đào Nha năm 2020. Kết quả cho thấy, việc giải phóng tỉ lệ dự phòng vốn bổ sung đã góp phần giảm thiểu tính thuận chu kì trong việc cấp tín dụng cho các hộ gia đình. Từ tháng 3 đến tháng 8/2020, tín dụng cho các hộ gia đình đã tăng trung bình ở các quốc gia thực thi khuôn khổ CCyB, cao hơn 0,99 điểm phần trăm ở các quốc gia đã giải phóng vùng đệm, khi so sánh với kịch bản giả định ước tính là không giải phóng (Banco de Portugal, 2020). Chênh lệch về tăng trưởng cho vay lũy kế được tính toán bằng chênh lệch trung bình giữa tăng trưởng cho vay ở các quốc gia khi giải phóng bộ đệm vốn bổ sung và kịch bản khi không giải phóng vùng đệm. Tuy nhiên, hiệu ứng này dường như khác nhau tùy theo loại rủi ro. Việc giải phóng các tỉ lệ đệm vốn góp phần giảm thiểu tác động từ đại dịch Covid-19 lên quyết định đầu tư bất động sản của các hộ gia đình. Ngoài ra, kết quả khảo sát danh mục cho vay khác của các ngân hàng cũng thể hiện việc giải phóng các tỉ lệ đệm vốn cho phép ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu về thanh khoản dưới hình thức cho hộ gia đình vay để kinh doanh nhỏ và để hợp nhất các khoản nợ. Ngược lại, tác động từ việc giải phóng tỉ lệ dự phòng vốn bổ sung cho tín dụng tiêu dùng không thực sự có ý nghĩa thống kê.
 
4. Kết luận
 
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008, BCBS đã giới thiệu CCyB như một phần của khuôn khổ vốn Basel III. CCyB là bộ đệm vốn duy nhất được thiết kế rõ ràng để thay đổi tùy thuộc vào môi trường tài chính vĩ mô. Chính quyền các nước hiện tại đã nhất trí đồng thuận về sự hiệu quả của công cụ CCyB trong việc giảm bớt tác động tiêu cực của chu kì tài chính. CCyB hiện nay chưa được áp dụng ở Việt Nam, tuy nhiên, các cơ quan quản lí giám sát ngân hàng Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của các quốc gia khác trong việc xây dựng khuôn khổ thực thi CCyB trong thời gian tới. Nhóm tác giả khuyến nghị, các cơ quan quản lí khi áp dụng tại Việt Nam cần xem xét các tác động trực tiếp và gián tiếp của công cụ này do các tác động sẽ khác nhau trong điều kiện cụ thể của quốc gia mình.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) (2010), Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, Bank for International Settlements, December 2010.
2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2011), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements. June 2011.
3. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2013). Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, Workingpaper. 
4. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2016). Assessment of Basel III G-SIBframework and review of D-SIBframeworks-Japan, Workingpaper.
5. Banco de Portugal (2020). The countercyclical capital buffer in Portugal.Sep 2020.
6. Bank of England (2016). The financial policy committee’s approach to setting the countercycical capital buffer. A policy statement. April 2016.
7. Bats, J. V. andHouben, A. c. (2020). Bank-based versus market-basedfinancing: implicationsforsystemic risk. Journal of Banking & Finance, 114, p.105776. 
8. Engle (2015). Systematic risk in Europe. Review finance 19: pages 145-190.
9. Joost V. Bats, Aerdt C.F.J. Houben (2020). Bank-based versus market-based financing: Implications for systemic risk, Journal of Banking & Finance, Volume 114, 2020, 105776, ISSN 0378-4266,
10. Nijathaworn (2009). Rethinking procyclicality – what is it now and what can be done?. Presentation by Mr Bandid Nijathaworn, Deputy Governor of the Bank of Thailand, at the BIS/FSI-EMEAP High Level Meeting on Lessons Learned from the Financial Crisis – An International and Asian Perspective,
11. PwC (2011). Examining How the Capital Buffer Standards are impacting the use and availability of Tier 1 Capital. London, 18 February, 2011.


PGS., TS. Lê Văn Luyện, ThS. Phạm Phương Anh 
Học viện Ngân hàng

 

Chia sẻ

In trang

Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu


Bình luận

Đóng lại
ok

Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập

Các tin tức khác
Xem tất cả

APEC - Vai trò và điểm nhấn mới trong hợp tác kinh tế

APEC – Vai trò và điểm nhấn mới trong hợp tác kinh tế

15/11/2023
151 lượt xem
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) thành lập năm 1989, bao gồm 21 nền kinh tế trên vành đai châu Á – Thái Bình Dương.

Tác động của phân tích kinh doanh đến hiệu quả hoạt động ngân hàng

Tác động của phân tích kinh doanh đến hiệu quả hoạt động ngân hàng

14/11/2023
201 lượt xem
Ngân hàng hiện đang tương tác với khách hàng qua nhiều kênh Internet. Sự tiến triển sang lĩnh vực kĩ thuật số này dẫn đến sự phát triển của dữ liệu lớn với các phương pháp phân tích tiên tiến để quản lí hệ thống dịch vụ một cách hiệu quả trong các ngân hàng.

Thúc đẩy hoạt động quản lí siêu dữ liệu tại các tổ chức tài chính - ngân hàng trong thời kì chuyển đổi số

Thúc đẩy hoạt động quản lí siêu dữ liệu tại các tổ chức tài chính – ngân hàng trong thời kì chuyển đổi số

13/11/2023
239 lượt xem
Dữ liệu là phần quan trọng của mọi tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tài chính – ngân hàng, nơi mà khối lượng dữ liệu lưu trữ vô cùng lớn.

Tương tác giữa bảo mật và tính khả dụng trong lĩnh vực e-banking: Phân tích và khuyến nghị

Tương tác giữa bảo mật và tính khả dụng trong lĩnh vực e-banking: Phân tích và khuyến nghị

10/11/2023
239 lượt xem
Bài viết tập trung nghiên cứu về bảo mật e-banking trong ngân hàng điện tử với mục tiêu xác định sự biến đổi của các giải pháp bảo mật e-banking và tương tác phức tạp giữa tính bảo mật và tính khả dụng của hệ thống.

Chia sẻ và mở rộng kho dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh  tại các tổ chức tài chính, ngân hàng

Chia sẻ và mở rộng kho dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh tại các tổ chức tài chính, ngân hàng

08/11/2023
301 lượt xem
Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các tổ chức phải đối mặt với thách thức là không thể nắm giữ toàn bộ dữ liệu của khách hàng, mỗi tổ chức thường giữ một phần của dữ liệu đó.

Tác động của tài chính số đến ổn định tài chính quốc gia - Nghiên cứu thực nghiệm tại các nước ASEAN + 3

Tác động của tài chính số đến ổn định tài chính quốc gia – Nghiên cứu thực nghiệm tại các nước ASEAN + 3

02/11/2023
370 lượt xem
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích kinh tế lượng dựa trên dữ liệu bảng của 14 quốc gia trong khu vực ASEAN+3 giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021 để phân tích tác động của tài chính số tới ổn định tài chính của các quốc gia. Trong đó, tài chính số được đo lường bởi hai nhóm nhân tố: Hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật số và khả năng triển khai dịch vụ tài chính số. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tài chính số có tác động tiêu cực tới chỉ số căng thẳng tài chính của các quốc gia trong khu vực ASEAN+3.

Nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng dưới khía cạnh pháp lí và một số định hướng hoàn thiện

Nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng dưới khía cạnh pháp lí và một số định hướng hoàn thiện

31/10/2023
401 lượt xem
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân khác.

Điểm nhấn, triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023

Điểm nhấn, triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023

27/10/2023
503 lượt xem
Theo số liệu tháng 9/2023 của nhiều tổ chức quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được điều chỉnh tăng nhẹ so với dự báo, nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Một số bất cập của Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu URDG 758 2010 của ICC

Một số bất cập của Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu URDG 758 2010 của ICC

18/10/2023
786 lượt xem
Bảo lãnh là một biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự thông dụng, nhưng cho đến nay trên thế giới chưa có luật quốc tế nào được ban hành để điều chỉnh phương thức bảo lãnh này ngoài các tập quán thương mại quốc tế do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành là Quy tắc Thống nhất về Bảo lãnh theo yêu cầu (Uniform Rules for Demand Guarantees) số 458 năm 1992 (gọi tắt là URDG 458 1992) và bản sửa đổi hiện hành năm 2010, số 758 (gọi tắt là URDG 758 2010).

Những tác động mạnh mẽ của cộng đồng kinh tế ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam

Những tác động mạnh mẽ của cộng đồng kinh tế ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam

12/10/2023
1.431 lượt xem
Từ khi ra đời vào năm 2015 đến nay, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) không chỉ tạo ra sức mạnh cộng hưởng cho nền kinh tế khu vực mà còn ứng phó, vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu. Tham gia AEC mở ra cơ hội cho Việt Nam trong việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ khai thác các nguồn lực bên ngoài và cùng với khai thác tiềm năng nội lực để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kinh tế Thủ đô nỗ lực về đích năm 2023

Kinh tế Thủ đô nỗ lực về đích năm 2023

09/10/2023
925 lượt xem
Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trong đó, phải kể đến sự suy giảm cả tổng cung và tổng cầu, áp lực lạm phát, lãi suất cao trên thị trường trong nước và thế giới, trong khi sức chịu đựng của cả cộng đồng doanh nghiệp và nhiều bộ phận dân cư đã tới giới hạn…

Ngân hàng thương mại Việt Nam với hành trình trung hòa carbon

Ngân hàng thương mại Việt Nam với hành trình trung hòa carbon

03/10/2023
1.648 lượt xem
Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ tài chính thân thiện với môi trường không chỉ giảm thiểu tác động của suy thoái môi trường mà còn là một lợi thế của ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế và cung cấp các dịch vụ tài chính mới cho khách hàng.

Khủng hoảng ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam

Khủng hoảng ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam

26/09/2023
2.253 lượt xem
Việc các cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra liên tiếp gần đây trên thế giới đã dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như những gì từng xảy ra hơn một thập kỉ trước. Đứng trước nguy cơ những cuộc khủng hoảng có thể xảy ra do các bất ổn về chính trị và xã hội trên toàn cầu, Việt Nam cần chuẩn bị những gì để tránh khỏi khủng hoảng hệ thống ngân hàng hoặc để sẵn sàng ứng phó nếu khủng hoảng hệ thống ngân hàng xảy ra?

Kinh nghiệm quản lí rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên thế giới

Kinh nghiệm quản lí rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên thế giới

22/09/2023
1.922 lượt xem
Bài viết giới thiệu về loại rủi ro mới xuất hiện và ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đó là rủi ro khí hậu.

Ứng dụng cơ sở sữ liệu dân cư trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ứng dụng cơ sở sữ liệu dân cư trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng Việt Nam

20/09/2023
1.851 lượt xem
Ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư (CSDLDC) trong đánh giá điểm khả tín khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân được đánh giá là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích văn bản, tổng quan tài liệu để đưa ra đánh giá về ứng dụng CSDLDC trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

DEV

smriti irani mms donfreeporn.mobi muslim sex mms saree sex.com orgypornvids.net gay rape videos daughter nhentai freecartoonporn.info kawamori misaki نيك بدويه sexesursexe.com gia paige simpy hentai bombahentai.com alp hentai monster hentai galleries tubehentai.org chasity hentai هز البزاز pornowap.mobi سكسبوس kodura sex fuckmetube.mobi girl fucked so hard telugu sex vedeos rajwap.biz hend sex blu felm coffetube.info desi girls mobile numbers bf hindixxxvideo.com indian sexmasti com sextoons pornorop.com kerala women fuck indian kerala aunty list xv porntubemania.net indian porne videos konosuba hentai doujin justhentaiporn.com shis hentai mms porn videos hairyporntrends.com www lobster tube com